Privatlivspolitik

1. Formål

Denne privatlivspolitik er en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvor længe vi opbevarer dem. Derudover er dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger også beskrevet.

Marius Pedersen A/S behandler dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, herunder databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, herunder hvis du benytter vores Online Service, eller hvis du er borger i en kommune, der anvender os til afhentning af f.eks. storskrald.

Derudover behandler vi dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Omfanget heraf afhænger af, hvorvidt du har givet os samtykke til at anvende cookies. Læs mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her https://www.mariuspedersen.dk/om-os/cookiepolitik-og-privatlivspolitik/cookiepolitik-og-privatlivspolitik.

Hvem er vi:

Marius Pedersen A/S

Ørbækvej 851

5863 Ferritslev

www.mariuspedersen.dk

info@mariuspedersen.dk

Telefon 63 909 909

CVR nr. 49 97 95 17

 

2. Vores behandling af dine personoplysninger

2.1. Kundeforhold

Marius Pedersen A/S behandler oplysninger om den virksomhed, der er kunde, herunder navn og kontaktoplysninger på kundens repræsentant, med henblik på at indgå og opfylde aftalen imellem os (GDPR art. 6(1)(b)). Dette er f.eks. tilfældet, hvis vi har indgået en samarbejdsaftale eller anden form for kontrakt.

Derudover har vi en række andre services, som beskrives nærmere nedenfor.


2.1.1. Online Service

Ved brug af Online Service forstås de services Marius Pedersen A/S stiller til rådighed (via Marius Pedersen A/S’ Online Service og MiljøOnline App) for kunder (virksomheder, institutioner, m.fl.) og for dig som repræsentant for virksomheden. Denne politik orienterer om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet, når du anvender Online Service.


Adgang til Online Service

 • Du kan tilgå Online Service døgnet rundt, så længe virksomheden har en aktiv samhandelsaftale med Marius Pedersen A/S.
 • I tilfælde af at kundeforholdet ophører, lukkes adgangen til virksomhedens oplysninger i det øjeblik, at aftalen ikke længere er aktiv.
 • Ved manglende betaling (efter udsendelse af 2. rykker) lukkes adgangen til Online Service midlertidigt. Så snart vi har modtaget og registreret vort tilgodehavende, vil adgangen automatisk aktiveres igen. 
 • Ved konkurs, tvangsopløsning, inkasso og lignende vil adgangen til Online Service lukkes permanent. 
 • Marius Pedersen A/S påtager sig intet ansvar, såfremt der på grund af nedbrud eller lignende årsager ikke er adgang til Online Service i en begrænset periode.
 • Ved at benytte Online Service bekræfter brugeren og kunden, som brugeren repræsenterer, at brugeren har den nødvendige bemyndigelse til at afgive de bestillinger, som Online Service til enhver tid giver brugeren mulighed for at foretage. Marius Pedersen A/S forbeholder sig retten til at søge fyldestgørelse hos brugeren foretagne bestillinger, såfremt brugeren ikke har den nødvendige bemyndigelse fra kunden til at foretage bestillingerne.


Brug af personoplysninger

 • For at anvende Online Service skal en brugerprofil oprettes, og i den forbindelse skal du som bruger angive visse personoplysninger i din egenskab af repræsentant for virksomheden.
 • Følgende oplysninger angives: dit navn, din e-mail (virksomhed) og dit telefonnummer (virksomhed).
 • Retsgrundlaget (hjemmel) for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Online Service kan kun tilgås ved indtastning af mailadresse og password og er beskyttet af kryptering.
 • Du kan til enhver tid få indsigt i dine registrerede personoplysninger og få udleveret disse i et læsbart format, ligesom du til enhver tid kan bede om at få din brugerprofil slettet eller ændret.


Rettigheder til data

 • Alle data som indsamles eller genereres i Online Service ved kundens brug af Online Service, er og forbliver Marius Pedersen A/S’ ejendom, herunder enhver brugsret.
 • Kunden accepterer, at Marius Pedersen A/S kan indsamle, bruge, lagre, behandle og videregive data i overensstemmelse med gældende love og regler. Marius Pedersen kan således bruge dataene til ethvert lovlig formål, herunder, men ikke begrænset til, forbedring af Online Service, fejlsporing, intern statistik, markedsføring, produktudvikling, forretningsanalyser og dermed beslægtede formål.
 • Brugeren bekræfter, at denne har de nødvendige rettigheder til at afgive de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, og at afgivelsen af sådanne rettigheder ikke krænker tredjeparters rettigheder.”


Udlevering af loginoplysninger til tredjepart

 • Marius Pedersen A/S videregiver udelukkende oplysninger til systemleverandør samt leverandør af kundetilfredshedsanalyser. Leverandørerne behandler udelukkende oplysningerne på vegne af Marius Pedersen A/S, hvilket er reguleret i en databehandleraftale.
 • Marius Pedersen A/S videregiver derudover ikke oplysninger til tredjepart part - ej heller loginoplysninger, og vi opretter ej heller tredjepart i Online Service. 
 • Loginoplysninger er personlige, hvorfor det ikke er tilladt at udlevere loginoplysninger til tredjepart. Marius Pedersen A/S påtager sig intet ansvar for tab eller skade, medmindre skaden eller tabet er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed af Marius Pedersen A/S, og alene i det omfang, at sådant ansvar ikke kan begrænses i henhold til gældende lovgivning. Misbrug af loginoplysninger, som brugeren eller virksomheden har udleveret til tredjepart (herunder også hvis tredjepart bestiller tømninger, ekstra container, tilbehør m.m., som ikke er i overensstemmelse med virksomhedens ønsker) er alene brugeren og virksomhedens ansvar. Brugeren eller virksomheden skal kontakte Marius Pedersen A/S straks ved mistanke om misbrug af loginoplysninger.


2.1.2. Kommunale indsamlingsordninger

I forbindelse med udførsel af kommunale indsamlingsordninger, kan der forekomme udveksling af personoplysninger fra administrative systemer stillet til rådighed af kommunen f.eks. Renoweb.

Disse oplysninger får vi direkte fra kommunen, og de videregives ikke til tredjemand.

Marius Pedersen A/S behandler og opbevarer kun personoplysningerne i den periode og i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at imødekomme borgerens anmodning (eller: udføre driften for den pågældende offentlige instans). Når dette formål er opfyldt, tilgår og opbevarer Marius Pedersen A/S ikke længere personoplysningerne.

2.1.3. Kontaktformular på hjemmeside

Når du anvender kontaktformularen på Marius Pedersen A/S’ hjemmeside, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Firmanavn
 • Adresse
 • Postnummer & By
 • CVR.nr
 • Dit navn
 • Din e-mail
 • Dit telefonnummer

Kontaktformularen sendes elektronisk til Marius Pedersen A/S, hvor den arkiveres og slettes efter 1 år.

2.2. Leverandører og samarbejdspartnere

 Marius Pedersen A/S behandler følgende oplysninger om leverandører og andre samarbejdspartnere:

 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Hvis nødvendigt: betalingsoplysninger

Vi opbevarer ovenstående oplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende og oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af vores forpligtigelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år.

3. Beskyttelse af personoplysninger

 • Ifølge databeskyttelsesreglerne skal dine personoplysninger opbevares sikkert. Marius Pedersen A/S gemmer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.
 • Marius Pedersen A/S’ sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
 • Marius Pedersen A/S kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet, og du afgiver således dine personoplysninger på eget ansvar.
 • Marius Pedersen A/S overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at at overfører oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. til opfyldelse af en aftale med dig, sikrer vi dette med et lovligt overførselsgrundlag.
 • Personoplysningerne registreres og lagres elektronisk, så længe din virksomhed er kunde hos Marius Pedersen A/S. I tilfælde af at kundeforholdet ophører, vil din adgang blive lukket i det øjeblik, at aftalen ikke længere er aktiv.
 • Såfremt en medarbejder fratræder i virksomheden og ikke længere er repræsentant for virksomheden, vil medarbejderens persondata og brugerprofil blive slettet, så snart Marius Pedersen A/S får besked herom.
 • Brugere der ikke har anvendt Online Service de seneste 13 måneder inaktiveres. Efter yderligere 12 måneder slettes brugerprofilen helt.

4. Rettigheder og klager

Du kan til enhver tid anmode om at:

 • få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler om dig
 • få rettet urigtige personoplysninger, vi behandler om dig
 • få slettet dine personoplysninger, såfremt de ikke længere er nødvendige
 • få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • få udlæst de oplysninger, vi behandler om dig (dataportabilitet)

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du, som registreret, f.eks. kan anmode om sletning af dine personoplysninger vil altid afhænge af en konkret vurdering.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00 eller via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.


5. Øvrigt
Marius Pedersen A/S forbeholder sig ret til at ændre nærværende vilkår. Har du spørgsmål til politikken, er du velkommen til at kontakte os på info@mariuspedersen.dk

Marius Pedersen A/S’ privatlivspolitik trådte i kraft d. 25. maj 2018 og er senest revideret d. 26. oktober 2023.