Affald skal sorteres til genanvendelse

Som virksomhed har der i mange år været lovkrav om at udsortere affald til genanvendelse. De overordnede regler er bestemt af Affaldsbekendtgørelsen.

En revideret affaldsbekendtgørelse - BEK nr. 2512 af 10.12.2021 - trådte i kraft i 2021. Den præciserer, at der er fokus på at få alle de affaldsfraktioner udsorteret, også de affaldstyper som husholdninger skal udsortere. Så udover de mange allerede kendte affaldstyper, som f.eks. pap, papir og plast, så skal der også være fokus på madaffald, mad- og drikkekartonner, glas mv.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Affaldsbekendtgørelsen præciserer, at virksomheder skal udsortere minimum 12 affaldstyper til genanvendelse (§61):

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård / blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (f.eks. batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler 

Marius Pedersen A/S har containere og løsninger til alle affaldstyper. De enkelte løsninger tager højde for, hvor store affaldsmængder virksomheden har, således at det er muligt at få afhentet alle de affaldstyper, der kan genanvendes og i tilpassede intervaller – lokalt og landsdækkende.

Har din virksomhed behov for råd og vejledning, så står vores miljøkonsulenter til rådighed med en løsning. Du finder din lokale miljøkonsulent her: Kontakt vores miljøkonsulenter 

Hvis du vil vide mere om lovbekendtgørelsen om affald, finder du bekendtgørelsen her: Læs bekendtgørelsen her

Miljømyndighederne kan stille krav om dokumentation

Det kommunale affaldstilsyn kan bede om dokumentation for udsortering af affald til genanvendelse ved besøg på jeres virksomhed. Dokumentationen kan omfatte:

 • Virksomheden skal kunne dokumentere, at der er indgået aftale med en aktør registreret i affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Virksomheden skal dokumentere afhentede affaldsmængder for en given periode
 • Genanvendelsesmål for virksomhedens affaldsproduktion

I Marius Pedersen A/S kundeportal Online Service har du dokumentationen lige ved hånden - klik her og tilmeld dig, det er gratis.

Baggrund

Baggrunden for det øgede fokus på affald til genanvendelse er rodfæstet både i EU og i Danmark. I Danmark er der et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030 samt et ønske om øget cirkularitet i anvendelse af affaldets ressourcer til genanvendelse som nye sekundære råvarer.

Det betyder bl.a.:

 • Øget og strømlinet affaldssortering
  Ensartet sortering og ens piktogrammer gældende for private og offentlige virksomheder, husholdninger og det offentlige rum
 • Affaldskurven skal knækkes
  Flere affaldsmængder skal gå til genbrug /genanvendelse = mere cirkulær økonomi
 • Færre affaldsmængder til forbrænding
  Investering i genanvendelsesanlæg fremfor forbrændingsanlæg samt udsortering af minimum 12 genanvendelige affaldstyper

Kontakt vores miljøkonsulenter hvis du har behov for et affaldstjek på din virksomhed.