Affald skal sorteres til genanvendelse

Som virksomhed har der i mange år været lovkrav om at udsortere affald til genanvendelse. De overordnede regler er bestemt af Affaldsbekendtgørelsen.

 

En revideret affaldsbekendtgørelse - BEK nr. 2512 af 10.12.2021 - trådte i kraft i 2021. Den præciserer, at der er fokus på at få alle de affaldsfraktioner udsorteret, som også husholdninger skal udsortere. Så udover de mange allerede kendte affaldstyper, som f.eks. pap, papir og plast, så skal der også være fokus på madaffald, kartonner, glas mv.

 

Hvad betyder det for din virksomhed?

Affaldsbekendtgørelsen præciserer, at virksomheder skal udsortere minimum 12 affaldstyper til genanvendelse, og de sidste fraktioner, skal med senest d. 31. december 2022 (§61).

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård / blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (f.eks. batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler (fra 2023)

Marius Pedersen A/S har containerløsninger til alle affaldstyper. De enkelte løsninger tager højde for hvor store affaldsmængder virksomheden har, således det er muligt at få afhentet alle de affaldstyper, der kan genanvendes og i tilpassede intervaller – lokalt og landsdækkende.

Har din virksomhed behov for råd og vejledning, så står vores miljøkonsulenter til rådighed med en løsning. Du finder din lokale miljøkonsulent her: Kontakt vores miljøkonsulenter 

Hvis du vil vide mere om lovbekendtgørelsen om affald, finder du bekendtgørelsen her: Læs bekendtgørelsen her

Miljømyndighederne kan stille krav om dokumentation

Det kommunale affaldstilsyn kan bede om dokumentation for udsortering af affald til genanvendelse ved besøg på jeres virksomhed. Dokumentationen kan omfatte:

 • Virksomheden skal kunne dokumentere, at der er indgået af aftale med en aktør registreret i affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Virksomheden skal dokumentere afhentede affaldsmængder for en given periode
 • Genanvendelsesmål for virksomheden

I Marius Pedersen A/S kundeportal Online Service har du dokumentationen lige ved hånden - klik her og tilmeld dig, det er gratis.

Baggrund

Baggrunden for den øgede fokus på affald til genanvendelse er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Det betyder bl.a.:

 • ·Øget og strømlinet affaldssortering
  Ensartet sortering og ens piktogrammer gældende for private og offentlige virksomheder, husholdninger og det offentlige rum
 • Affaldskurven skal knækkes
  Flere affaldsmængder skal gå til genbrug /genanvendelse = mere cirkulær økonomi
 • Færre affaldsmængder til forbrænding
  Investering i genanvendelsesanlæg fremfor forbrændingsanlæg samt udsortering af minimum 12 genanvendelige affaldstyper

Kontakt vores miljøkonsulenter hvis du har behov for et affaldstjek på din virksomhed.